Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SLOVECO, s.r.o., podľa zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení

I. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s významnými zmenami v oblasti ochrany osobných údajov v Európskej únii (EÚ) vydávame zásady Globálnej politiky ochrany osobných údajov. Ich cieľom je zabezpečenie poprednej pozície pri dodržaní globálne osvedčených postupov v tejto oblasti. Tieto progresívne zásady vstupujú do platnosti od 25. mája 2018.

II. Globálna politika ochrany osobných údajov

Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. si plne uvedomuje, že dôvera zákazníkov, obchodných partnerov, činiteľov a zamestnancov je jej najhodnotnejším majetkom. Spoločnosť si taktiež plne uvedomuje, že jej cieľom je nielen poskytovať najlepšie možné produkty a služby, ale tiež spĺňať najvyššie normy týkajúce sa súladu a sociálnej zodpovednosti. Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať súkromie a chrániť osobné údaje svojich zákazníkov, obchodných partnerov, činiteľov a zamestnancov.

III. Rozsah pôsobnosti a platnosť tejto politiky

Táto politika platí pre spoločnosť SLOVECO, s.r.o. a jej činiteľov a zamestnancov.

Táto politika určuje základné zásady spoločnosti SLOVECO, s.r.o.  ohľadom ochrany a bezpečnosti údajov a zabezpečuje súlad s národnými a medzinárodnými zákonmi o ochrane údajov, ktoré sú platné na celom svete. Obsahuje medzinárodne uznané zásady ochrany údajov, pričom zámerom tejto politiky nie je tieto zásady nahradiť, ale doplniť príslušné národné zákony o ochrane údajov a súkromia (“národná legislatíva”). Znamená to, že v prípade neexistencie národnej legislatívy, alebo ak národná legislatíva kladie nižšie požiadavky ako táto politika, je nutné dodržiavať obsah tejto politiky. Na druhej strane, v prípade konfliktu s touto politikou alebo ak národná legislatíva určuje prísnejšie požiadavky ako táto politika, je národná legislatíva tejto politike vždy nadradená.

Táto politika sa vzťahuje na akékoľvek spracovanie osobných údajov. V krajinách, kde sú údaje právnických osôb chránené do rovnakého rozsahu ako osobné údaje, platí táto politika rovnako aj na ochranu údajov právnických osôb. Anonymizované údaje, napríklad na účely štatistických hodnotení alebo prieskumov, nie sú predmetom tejto politiky.

IV. Zásady spoločnosti SLOVECO, s.r.o. o spracovaní osobných údajov

 • Zákonnosť, čestnosť a transparentnosť
  Osobné údaje sú zbierané a spracovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ktorý zaručuje ochranu individuálnych práv príslušných subjektov údajov.
 • Obmedzenie na konkrétny účel
  Osobné údaje sú zbierané iba na špecifikované, explicitné a legitímne účely, a nie je ich možné spracovať spôsobom, ktorý nie je zhodný s takýmito účelmi.
 • Presnosť údajov / Aktuálnosť údajov
  Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby sú predmetom aktualizácie. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. príjme všetky primerané opatrenia na bezodkladné odstránenie alebo napravenie nepresností.
 • Primeraný rozsah údajov / Minimalizovanie údajov
  Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah. Osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, než je nevyhnutné.
 • Práva subjektov údajov
  Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. rešpektuje práva všetkých subjektov údajov, vrátane práva prístupu k svojim údajom, práva obmedzenia spracovania alebo vymazania údajov a práva presnosti. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. poskytuje jasné a jednoznačné informácie o spôsobe a dôvode zbierania a spracovania osobných údajov príslušných subjektov.
 • Vymazanie
  Časové limity uchovávania osobných údajov sú stanovené. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. vymaže osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné v súvislosti s účelom, na ktorý boli zbierané, alebo v prípade zrušenia daného súhlasu a neexistencie žiadneho iného legitímneho dôvodu spracovania údajov.
 • Bezpečnosť spracovania / Bezpečnosť údajov
  Osobné údaje sú spracované bezpečným spôsobom. V závislosti od rizika sú prijímané primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému spracovaniu alebo zmene údajov rovnako ako aj strate alebo zničeniu, alebo neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu osobných údajov prenášaných, uchovávaných alebo inak spracovávaných. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. zabezpečuje neustálu neporušenosť, dostupnosť, dôvernosť a pravosť osobných údajov. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. tiež zabezpečuje odolnosť svojich systémov a služieb súvisiacich so spracovaním osobných údajov. V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti je Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. schopná včas obnoviť dostupnosť a prístupnosť osobných údajov.
 • Zámerná a automatická ochrana osobných údajov
  Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. príjme primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie, aby boli automaticky spracovávané iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na jednotlivé špecifické účely. Zásada zámernej a automatickej ochrany osobných údajov je dodržiavaná počas celého procesu vývoja nových produktov.
 • Zodpovednosť
  V prípade všetkých činností spracovania osobných údajov je definovaná zodpovednosť. Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. je zodpovedná za súlad, ktorý je schopná preukázať.

V. Organizácia spoločnosti SLOVECO, s.r.o. súvisiaca s ochranou osobných údajov

Spoločnosť SLOVECO, s.r.o. menuje osobu s príslušnou oprávnenosťou, ktorá je zodpovedná za realizáciu a dodržiavanie vyššie uvedených zásad.

V Košiciach, dňa 21.05.2018

Kontakt:

Ak máte otázky ohľadom ochrany dát, kontaktujte, prosím, poverenca našej spoločnosti pre tieto otázky:

JUDr. Miroslav BÓRY
konateľ
SLOVECO, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
Tel.: +421 903 412 792
E-mail: mbory@sloveco.sk